Xian - Nov 14-16, 2003
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Xian, sunrise
600 X 337
11 KB
Xian, Guard tower
600 X 337
25 KB
Xian, barracks
533 X 400
29 KB
Xian, City wall
533 X 400
17 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Xian, city
533 X 400
24 KB
Xian, city wall
533 X 400
25 KB
Xian, bicycle
533 X 400
37 KB
Xian, Souvenir stalls
533 X 400
32 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Xian, Terra Cotta Warrior Museum
533 X 400
21 KB
Xian, Terra Cotta Warriors
533 X 400
39 KB
Xian, Terra Cotta Warriors
533 X 400
38 KB
Xian, Terra Cotta Warriors
533 X 400
33 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Xian, Terra Cotta Horses
533 X 400
24 KB
Xian, Terra Cotta Warriors
533 X 400
38 KB
Xian, bronze chariot
533 X 400
24 KB
Xian, Tang Dynasty Show, 618-907
533 X 400
34 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Xian, Tang Dynasty Show
533 X 400
34 KB
Xian, Tang Dynasty Show
533 X 400
38 KB
Xian, Great Goose Pagoda
533 X 400
18 KB
Xian, Great Goose Pagoda
600 X 337
36 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Xian, Great Goose Pagoda
300 X 400
22 KB
Xian, Great Goose Pagoda
533 X 400
29 KB
Xian, Great Goose Pagoda, Jan
300 X 400
19 KB
Xian, Great Goose Pagoda
300 X 400
23 KB
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Xian, Great Goose Pagoda
300 X 400
10 KB
Xian, statue of Xuan Zang
300 X 400
10 KB
Xian, Shaanxi History Museum
533 X 400
31 KB
Xian, jade statue
300 X 400
12 KB
[Click to enlarge image]
Xian, Shaanxi History Museum
300 X 400
14 KB